Logga in Öppna ett konto

Kunskapscenter

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
A
ARBITRAGE

En strategi där en tillgång köps och säljs samtidigt på olika marknader för att dra nytta av prisobalansen.

ASK

Det pris till vilket en kund kan köpa ett valutapar. Även kallat "erbjudande", "askpris" eller "askkurs".

ASSET

En tillgång är en resurs med ekonomiskt värde som en individ, ett företag eller ett land äger eller kontrollerar med förhoppningen att den ska ge en framtida nytta eller vinst. I Forex kan tillgångar avse valutor som innehas.

AUSSIE

Australisk dollar

ARBETSDAG

Arbetsdag. Om ett lands bank är stängd kan valutahandel i den stängda bankens valuta inte göras.

AVSKRIVNING

När en valuta eller annan tillgång sjunker i värde.

B
BAND

Det är det intervall som en valuta får röra sig mot en annan valuta baserat på för existerande villkor som införts av den lokala regeringen. Det är också känt som handelsband.

BANKRÄTT

Den räntesats till vilken centralbanken lånar ut pengar till inhemska banker. Bankräntorna påverkar affärsbankernas utlåningsräntor.

BASKET

En basket är en samling av flera värdepapper - aktier, valutor etc. som har ett liknande tema eller delar vissa kriterier.

BASVALUTA

Basvalutan är den första valutan som förekommer i en valutaparsnotering. I USD/JPY, till exempel, är USD basvalutan. Basvalutan kommer alltid först i paret.

BEAR MARKET/BJÖRNMARKNAD

En björnmarknad är när en marknad upplever långvariga prisnedgångar. En björnmarknad kan pågå i veckor eller månader. 

BETALNINGSBALANS

Alla betalningar som görs mellan ett lands invånare och resten av världen under en viss tidsperiod, t.ex. ett kvartal eller ett år, registreras i betalningsbalansen.

BID

Det högsta pris som en köpare är beredd att betala för att köpa ett visst antal aktier i en aktie vid en viss tidpunkt.

BID/ASK SPREAD

Bid-Ask Spread är skillnaden i pips mellan ask (erbjudande/sälj) pris och bid (köp/köp) pris.

BOLLINGERBAND

Ett bollingerband är ett tekniskt analysverktyg som visar priserna och volatiliteten för ett finansiellt instrument över tiden.

BRUTTONATIONALPRODUKT

BNP är ett monetärt mått på alla varor och tjänster som ett land producerar under en viss period.

BULL MARKET/TJURMARKNAD

En tjurmarknad är när priserna befinner sig i en uppåtgående trend. Den kan pågå i veckor eller månader. 

C
CALL RATE

Räntesatsen för lån med köpoption. Dessa är lån som ska betalas på begäran.

CANDLESTICK CHART

Är en stil av finansiellt diagram som används för att beskriva prisrörelser. De används av handlare för att fastställa möjliga prisrörelser utifrån tidigare mönster.

CASH

Detta är en typ av växeltransaktion som avvecklas samma dag som den görs. Detta är en term som vanligtvis endast används på amerikanska marknader.

CENTRAL BANK

Detta är ett lands viktigaste ekonomiska institution som tillhandahåller medel till staten och det kommersiella banksystemet. Den fastställer också räntesatser och annan penningpolitik samt ger ut valuta.

CENTRALRATE

Detta är en växelkurs för en valuta i förhållande till den europeiska valutaenheten. Varje valuta kan röra sig inom ett litet intervall i förhållande till centralkursen.

CROSS RATE

Detta är en växelkurs som beräknas genom att kurserna för två valutor beräknas mot en tredje, vanligen den amerikanska dollarn. 

D
DAY TRADER

Målet är att tjäna på mycket kortsiktiga prisrörelser. En daytrader är någon som köper och säljer en tillgång inom samma dag. Denna typ av handel är vanligast på valutamarknaden.

DAY TRADING

Detta är den verksamhet som utförs av de handlare som köper och säljer positioner inom samma dag. Daghandel kan vara ett mycket lönsamt företag, men det är också förenat med hög risk och osäkerhet.

DOJI

Detta är ett vanligt förekommande mönster som används i teknisk analys. Dess candlestick-formation är mycket liten eftersom den följer öppna och stängda priser som är nästan lika stora. På japanska betyder "doji" "samma sak", vilket syftar på att det är sällsynt att öppnings- och slutpriset är exakt lika.

E
ENTRY STOP 

Denna anläggning tjänar till att skydda näringsidkare från stora förluster och skyddar vinster. Detta är en instruktion att köpa eller sälja när en aktie eller valuta når ett visst pris. En köporder skulle sätta ett pris som är högre än den aktuella kursen medan en säljorder skulle sättas under den aktuella kursen.

EUR

Detta står för euron, den valuta som används av 19 av de 27 länderna inom Europeiska unionen.

EXPIRATION

Även känd som den "sista handelsdagen", handlare måste stänga sina optioner före denna dag för att realisera sin vinst eller förlust.

F
FED FUND RATE

Fed funds rate är den ränta som inlåningsinstitutioner - banker, sparkassor och kreditföreningar - tar ut av varandra för lån över natten. Den anger också Federal Reserves syn på penningmängdens nuvarande tillstånd.

FEDERAL RESERVE (FED)

Förenta staternas centralbank.

FOMC

Detta är en utlöpare av Federal Reserve som dikterar penningpolitiken i USA.

FOREX

Termen används oftast när det gäller valutahandel.

FUNDAMENTALS

Räntor, handelsbalans, tillväxttakt och fundamenta är i allmänhet de makroekonomiska faktorer som kan avgöra prisrörelser.

FX

En förkortning som vanligen används för att hänvisa till handel med utländsk valuta.

G
GRUNDLÄGGANDE ANALYS

Användning av ekonomiska och politiska data för att räkna ut framtida rörelser på marknaderna.

GULDSTANDARD

Ett monetärt system där den ekonomiska standardenheten för räkenskaperna är baserad på en fast mängd guld. Detta system övergavs efter den stora depressionen på 1930-talet.

H
HÅRDVALUTA

En egenskap är att dess värde sannolikt inte kommer att minska plötsligt. Varje valuta som lätt kan handlas och omvandlas till andra valutor.

HEDGING

Det är en avancerad riskhanteringsstrategi där en näringsidkare försöker täcka en position genom att öppna en annan. Brukar sättas upp för att skydda mot förluster.

I
INTRY LIMIT

En order att köpa en valuta eller annan tillgång till ett framtida pris som näringsidkaren fastställer. Om marknaden rör sig i motsatt riktning är det möjligt att ordern inte realiseras.

INFLATION

Detta är när priserna stiger och pengarnas köpvärde sjunker. Inflation delas ibland in i tre typer: efterfrågepåverkande inflation, kostnadsdrivande inflation och inbyggd inflation.

INITIAL MARGIN

"Den nödvändiga initiala insättningen av säkerhet som krävs för att gå in i en position som en garanti för framtida resultat. "

J
J-KURVA

Ekonomisk teori som säger att ett lands handelsunderskott till en början kommer att förvärras efter en depreciering av dess valuta.

JUSTERING

En åtgärd som utförs av en centralbank när det är nödvändigt att åtgärda betalningsobalanser eller problem med kursen på en nations valuta.

K
KIWI

Nya Zeeländsk dollar

KÖPSIGNAL

Detta är en signal som bestäms av den tekniska analysen som en näringsidkare använder. När vissa villkor är uppfyllda kommer denna signal att indikera att det är en bra tid att köpa. Du kan observera en köpsignal när du analyserar diagrammönster eller så kan de beräknas automatiskt av handelsplattformar.

KONTRAKT

Här ingås ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd av en viss valuta eller en viss option under en bestämd tidsperiod vid en viss tidpunkt i framtiden.

KONVERSION

Detta är den process där en tillgång eller skuld som är prissatt i en valuta byts ut mot en tillgång eller skuld i en annan valuta.

KONVERTIBEL VALUTA

Detta är en valuta som fritt kan konverteras till en annan valuta och för vilket ändamål som helst utan att det krävs tillstånd från den berörda centralbanken.

KVALIFICERAD LIVRÄNTA

Bidrag till en kvalificerad livränta görs med pengar före skatt.

L
LEDANDE INDIKATORER

Statistik om den ekonomiska aktiviteten som ofta föregår förändringar i tillväxttakt och andra betydande prispåverkande trender. De "leder" till att de övergripande affärsmålen uppfylls på ett framgångsrikt sätt.

LEVERAGE

Investerare använder hävstång för att multiplicera sin köpkraft på marknaden. Det hänvisar till en näringsidkares förmåga att använda marginal för att göra större affärer. Hävstångseffekten kan möjliggöra större vinster men kan också förvärra förlusterna.

LEVERANSDATUM

Den dag då en aktie-, obligations- eller optionshandel måste avvecklas. Inom FX brukar detta kallas värdedatum.

LINE CHART

De enklaste diagrammen som används för att följa prisrörelser under en viss tid. Oftast används det tillsammans med andra diagram för att genomföra en analys mellan marknaderna.

LIKTIGHET

Med marknadens likviditet avses en marknads förmåga att tillåta att tillgångar köps och säljs enkelt och snabbt. Om en tillgång har hög likviditet innebär det att många människor köper och säljer den.

LOONEY

Kanadensisk dollar, CAD

LONG

Näringsidkarens förväntan att priset kommer att stiga i framtiden. Långa positioner i en aktieportfölj avser aktier som har köpts och ägs.

LOT

Det standardiserade antalet enheter som handlas i en valutahandelstransaktion. En standard lot motsvarar 100 000 enheter av basvalutan. 10 000 enheter är kända som en Mini. 1 000 enheter är en Micro lot.

M
MARGIN

Marginalhandel innebär att man använder lånade medel från en mäklare för att handla med en finansiell tillgång, som utgör säkerhet för lånet från mäklaren. Margin gör att du kan handla med hävstång och göra större vinster på prisrörelser, men det kan också påskynda dina förluster. Om du till exempel gör en handel med en marginal på 50:1 behöver du bara riskera 10 dollar för att öppna en handel på 500 dollar.

MARGIN CALL

Ett marginalsaldo är en begäran från din mäklare om att öka mängden eget kapital på ditt konto. Detta görs när en näringsidkare inte har tillräckligt med säkerhet för att täcka potentiella förluster.

MARKNADSORDER

En marknadsorder är en order att köpa eller sälja en aktie till marknadens aktuella bästa tillgängliga pris.

N
NETTOVÄRDE

Det totala värdet av de tillgångar som ett företag eller en person äger minus skulder.

NASDAQ

En global marknadsplats online där alla teknikjättar är noterade.

NOLLKOSTNADSDOLLAR

En nollkostnadsdollarsstrategi används för att skydda sig mot volatilitet i en underliggande tillgångs priser.

NOLLBETAPORTFÖLJ

Nollbetaportföljerna har ingen marknadsexponering, vilket gör att de sannolikt inte kommer att väcka investerarnas intresse på tjurmarknader.

O
OFFERT

Det förslag som en köpare eller säljare lägger fram för att köpa eller sälja en tillgång. Det är också det bästa priset till vilket det är möjligt att köpa.

OFF-QUOTE

Off-quote kan uppstå om det råder brist på likviditet på den marknad du vill handla på. Det kan också inträffa vid exceptionellt hög volatilitet på marknaden. Det innebär att det inte har funnits några nya priser på det valda instrumentet på en tid och att dessa senaste priser inte längre kan betraktas som marknadspriser.

ÖPPEN POSITION

Detta är en handel som har etablerats, en levande handel. Det kan vara ett köp eller en försäljning, en lång eller en kort handel.

OVER THE COUNTER (OTC)

Detta är alla typer av transaktioner som inte utförs på en fysisk börs.

OVERNIGHT

En handel som äger rum utanför handelstid, överförs från en dag till nästa.

P
PEGGED

Pegged price är det pris till vilket en vara har fastställts genom avtal. Detta är när två valutor är matchade i sina rörelser.

PIP

Pip är en förkortning för "procentuell punkt". På forexmarknaden mäts pips i decimaler (0,0001). Om AUDUSD-priset ändras från 0,64800 till 0,64810 säger vi att variationen på 0,00010 USD är 1 pip.

POSITION

En position upprättas när en investerare utför en handel som inte kompenserar för en befintlig position. Positionen är tillståndet för en åtagit handel.

Q
QUOTE VALUTA

Detta är den andra valutan som noteras i ett par. I EUR/USD är den noterade valutan USD. Den noterade valutan kallas också den sekundära valutan eller motvalutan.

R
RALLY

Ett rally innebär vanligtvis snabba eller betydande uppåtgående rörelser under en relativt kort period efter en nedgång.

RANGE

Skillnaden mellan det högsta och lägsta priset på en tillgång under en viss period.

RATE

Kursen är priset på en valuta när den jämförs med en annan.

RESISTANS

Detta är en punkt där analytiker förväntar sig att försäljning ska ske. Motstånd sker när en uppåtgående trend förväntas göra ett tillfälligt uppehåll på grund av en koncentration av utbudet.

RISKKAPITAL

Det kapitalbelopp som aldrig bör äventyra en näringsidkares övergripande finansiella stabilitet.

RISKHANTERING

Att identifiera, analysera, acceptera eller minska osäkerheten i investeringsbeslut.

ROLLOVER

När avvecklingen av en affär rullas fram till en annan valuteringsdag baserat på ränteskillnaden mellan de två valutorna, kallas swap även för Tomorrow Next, Tom-Next eller T/N.

S
SÄKERHETSDEPÅ

Det belopp som du måste sätta in för att öppna en position.

SHORT

I en kort position förväntar sig näringsidkaren att priset kommer att sjunka i framtiden. En kort position är motsatsen till en lång position.

SLIPPAGE

Detta avser den skillnad som ibland kan finnas i pip-värde mellan det ögonblick då en marknadsorder placeras och det ögonblick då den fylls.

SOFT MARKET

Ett scenario där det finns fler säljare än köpare. Detta resulterar vanligtvis i snabba prisfall. Termen mjuk marknad tillämpas oftast på försäkringsbranschen.

SPOT TRADE

En spothandel (spottransaktion) avser köp eller försäljning av en utländsk valuta, ett finansiellt instrument eller en råvara för omedelbar leverans så tidigt som möjligt.

SPREAD

Detta är skillnaden mellan köp- och säljpriset.

SPIKE

Plötsliga höga svängningar eller stora prisfall.

STERLING

Storbritanniens pund, även känt som "cable" inom forex.

SUPPORT

Stöd inträffar när en nedåtgående trend förväntas pausa på grund av en koncentration av efterfrågan. Det är motsatsen till motstånd.

SWAP

Skillnaden mellan centralbankernas räntor för varje valuta i ett par, samt mäklarens provision, när positioner lämnas öppna över natten. Swap kan vara positiv eller negativ beroende på ränteförändringarna.

SWISSY

Term som används för den schweiziska francen i forex.

T
TEKNISK ANALYS

Teknisk analys försöker förutsäga framtida prisrörelser.

THIN MARKET

En tidsperiod som kännetecknas av ett lågt antal köpare och säljare.

TICK

En tick är det minsta inkrementella belopp med vilket en tillgång förändras i pris. Det kan vara antingen uppåt eller nedåt.

HANDELSDATUM

Det datum (dag, månad, år) då en handel äger rum.

TRAILING STOP

Detta är ett stop-loss-pris som fastställs över eller under det aktuella priset och som kan justeras när priset rör sig.

TRANSACTION

Monetärt utbyte mot en vara eller tjänst.

TRANSAKTIONSDATUM

Samma som handelsdatum.

TREND

Trender kan avse både uppåt- och nedåtriktade rörelser i priset. En mindre trend är en trend som äger rum under en månad. En mellantrend skulle sträcka sig från 1 till 6 månader.

TREND LINE

Kurvor eller raka linjer som ritas för att spåra pristrender. Stigande toppar och dalar följer uppåtgående trender. Fallande toppar och dalar signalerar en nedåtgående trend.

U
UPTICK

Detta är en transaktion för ett instrument som genomförs till ett högre pris än den föregående transaktionen.

V
VALUTA

Valutamarknaden är den största och mest likvida marknaden i världen, med biljoner dollar som byter ägare varje dag. Köp och försäljning av en valuta mot en annan. Onlinehandel med forex innebär transaktioner utanför börsen.

VALUTA PAIR

De två valutor som utgör en valutakurs. Valutaparet EUR/USD anses vara det mest likvida valutaparet i världen.

VALUTAVÄXLINGSSWAP

Detta är det samtidiga köpet och försäljningen av identiska mängder av en valuta mot en annan, men med två olika valuteringsdatum. Genomförs vanligen för att säkra lån i en utländsk valuta till förmånligare räntor.

VOLATILITET

En tendens att förändras snabbt och oförutsägbart. Volatilitet är ett mått på nivån på rörelser inom en marknad eller tillgång.

X
XENOCURRENCY

En valuta som deponeras eller växlas på en marknad utanför sitt ursprungsland.

X-EFFICIENCY

Den effektivitetsnivå som upprätthålls av företag under förhållanden med ofullständig konkurrens som i fallet med ett monopol.

Y
YARD

Uttrycket avser en miljard.

YIELD

Den vinst som genereras av en investering under en viss tidsperiod.

Z

Ordlista

A
ARBITRAGE

En strategi där en tillgång köps och säljs samtidigt på olika marknader för att dra nytta av prisobalansen.

ASK

Det pris till vilket en kund kan köpa ett valutapar. Även kallat "erbjudande", "askpris" eller "askkurs".

ASSET

En tillgång är en resurs med ekonomiskt värde som en individ, ett företag eller ett land äger eller kontrollerar med förhoppningen att den ska ge en framtida nytta eller vinst. I Forex kan tillgångar avse valutor som innehas.

AUSSIE

Australisk dollar

ARBETSDAG

Arbetsdag. Om ett lands bank är stängd kan valutahandel i den stängda bankens valuta inte göras.

AVSKRIVNING

När en valuta eller annan tillgång sjunker i värde.

B
BAND

Det är det intervall som en valuta får röra sig mot en annan valuta baserat på för existerande villkor som införts av den lokala regeringen. Det är också känt som handelsband.

BANKRÄTT

Den räntesats till vilken centralbanken lånar ut pengar till inhemska banker. Bankräntorna påverkar affärsbankernas utlåningsräntor.

BASKET

En basket är en samling av flera värdepapper - aktier, valutor etc. som har ett liknande tema eller delar vissa kriterier.

BASVALUTA

Basvalutan är den första valutan som förekommer i en valutaparsnotering. I USD/JPY, till exempel, är USD basvalutan. Basvalutan kommer alltid först i paret.

BEAR MARKET/BJÖRNMARKNAD

En björnmarknad är när en marknad upplever långvariga prisnedgångar. En björnmarknad kan pågå i veckor eller månader. 

BETALNINGSBALANS

Alla betalningar som görs mellan ett lands invånare och resten av världen under en viss tidsperiod, t.ex. ett kvartal eller ett år, registreras i betalningsbalansen.

BID

Det högsta pris som en köpare är beredd att betala för att köpa ett visst antal aktier i en aktie vid en viss tidpunkt.

BID/ASK SPREAD

Bid-Ask Spread är skillnaden i pips mellan ask (erbjudande/sälj) pris och bid (köp/köp) pris.

BOLLINGERBAND

Ett bollingerband är ett tekniskt analysverktyg som visar priserna och volatiliteten för ett finansiellt instrument över tiden.

BRUTTONATIONALPRODUKT

BNP är ett monetärt mått på alla varor och tjänster som ett land producerar under en viss period.

BULL MARKET/TJURMARKNAD

En tjurmarknad är när priserna befinner sig i en uppåtgående trend. Den kan pågå i veckor eller månader. 

C
CALL RATE

Räntesatsen för lån med köpoption. Dessa är lån som ska betalas på begäran.

CANDLESTICK CHART

Är en stil av finansiellt diagram som används för att beskriva prisrörelser. De används av handlare för att fastställa möjliga prisrörelser utifrån tidigare mönster.

CASH

Detta är en typ av växeltransaktion som avvecklas samma dag som den görs. Detta är en term som vanligtvis endast används på amerikanska marknader.

CENTRAL BANK

Detta är ett lands viktigaste ekonomiska institution som tillhandahåller medel till staten och det kommersiella banksystemet. Den fastställer också räntesatser och annan penningpolitik samt ger ut valuta.

CENTRALRATE

Detta är en växelkurs för en valuta i förhållande till den europeiska valutaenheten. Varje valuta kan röra sig inom ett litet intervall i förhållande till centralkursen.

CROSS RATE

Detta är en växelkurs som beräknas genom att kurserna för två valutor beräknas mot en tredje, vanligen den amerikanska dollarn. 

D
DAY TRADER

Målet är att tjäna på mycket kortsiktiga prisrörelser. En daytrader är någon som köper och säljer en tillgång inom samma dag. Denna typ av handel är vanligast på valutamarknaden.

DAY TRADING

Detta är den verksamhet som utförs av de handlare som köper och säljer positioner inom samma dag. Daghandel kan vara ett mycket lönsamt företag, men det är också förenat med hög risk och osäkerhet.

DOJI

Detta är ett vanligt förekommande mönster som används i teknisk analys. Dess candlestick-formation är mycket liten eftersom den följer öppna och stängda priser som är nästan lika stora. På japanska betyder "doji" "samma sak", vilket syftar på att det är sällsynt att öppnings- och slutpriset är exakt lika.

E
ENTRY STOP 

Denna anläggning tjänar till att skydda näringsidkare från stora förluster och skyddar vinster. Detta är en instruktion att köpa eller sälja när en aktie eller valuta når ett visst pris. En köporder skulle sätta ett pris som är högre än den aktuella kursen medan en säljorder skulle sättas under den aktuella kursen.

EUR

Detta står för euron, den valuta som används av 19 av de 27 länderna inom Europeiska unionen.

EXPIRATION

Även känd som den "sista handelsdagen", handlare måste stänga sina optioner före denna dag för att realisera sin vinst eller förlust.

F
FED FUND RATE

Fed funds rate är den ränta som inlåningsinstitutioner - banker, sparkassor och kreditföreningar - tar ut av varandra för lån över natten. Den anger också Federal Reserves syn på penningmängdens nuvarande tillstånd.

FEDERAL RESERVE (FED)

Förenta staternas centralbank.

FOMC

Detta är en utlöpare av Federal Reserve som dikterar penningpolitiken i USA.

FOREX

Termen används oftast när det gäller valutahandel.

FUNDAMENTALS

Räntor, handelsbalans, tillväxttakt och fundamenta är i allmänhet de makroekonomiska faktorer som kan avgöra prisrörelser.

FX

En förkortning som vanligen används för att hänvisa till handel med utländsk valuta.

G
GRUNDLÄGGANDE ANALYS

Användning av ekonomiska och politiska data för att räkna ut framtida rörelser på marknaderna.

GULDSTANDARD

Ett monetärt system där den ekonomiska standardenheten för räkenskaperna är baserad på en fast mängd guld. Detta system övergavs efter den stora depressionen på 1930-talet.

H
HÅRDVALUTA

En egenskap är att dess värde sannolikt inte kommer att minska plötsligt. Varje valuta som lätt kan handlas och omvandlas till andra valutor.

HEDGING

Det är en avancerad riskhanteringsstrategi där en näringsidkare försöker täcka en position genom att öppna en annan. Brukar sättas upp för att skydda mot förluster.

I
INTRY LIMIT

En order att köpa en valuta eller annan tillgång till ett framtida pris som näringsidkaren fastställer. Om marknaden rör sig i motsatt riktning är det möjligt att ordern inte realiseras.

INFLATION

Detta är när priserna stiger och pengarnas köpvärde sjunker. Inflation delas ibland in i tre typer: efterfrågepåverkande inflation, kostnadsdrivande inflation och inbyggd inflation.

INITIAL MARGIN

"Den nödvändiga initiala insättningen av säkerhet som krävs för att gå in i en position som en garanti för framtida resultat. "

J
J-KURVA

Ekonomisk teori som säger att ett lands handelsunderskott till en början kommer att förvärras efter en depreciering av dess valuta.

JUSTERING

En åtgärd som utförs av en centralbank när det är nödvändigt att åtgärda betalningsobalanser eller problem med kursen på en nations valuta.

K
KIWI

Nya Zeeländsk dollar

KÖPSIGNAL

Detta är en signal som bestäms av den tekniska analysen som en näringsidkare använder. När vissa villkor är uppfyllda kommer denna signal att indikera att det är en bra tid att köpa. Du kan observera en köpsignal när du analyserar diagrammönster eller så kan de beräknas automatiskt av handelsplattformar.

KONTRAKT

Här ingås ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd av en viss valuta eller en viss option under en bestämd tidsperiod vid en viss tidpunkt i framtiden.

KONVERSION

Detta är den process där en tillgång eller skuld som är prissatt i en valuta byts ut mot en tillgång eller skuld i en annan valuta.

KONVERTIBEL VALUTA

Detta är en valuta som fritt kan konverteras till en annan valuta och för vilket ändamål som helst utan att det krävs tillstånd från den berörda centralbanken.

KVALIFICERAD LIVRÄNTA

Bidrag till en kvalificerad livränta görs med pengar före skatt.

L
LEDANDE INDIKATORER

Statistik om den ekonomiska aktiviteten som ofta föregår förändringar i tillväxttakt och andra betydande prispåverkande trender. De "leder" till att de övergripande affärsmålen uppfylls på ett framgångsrikt sätt.

LEVERAGE

Investerare använder hävstång för att multiplicera sin köpkraft på marknaden. Det hänvisar till en näringsidkares förmåga att använda marginal för att göra större affärer. Hävstångseffekten kan möjliggöra större vinster men kan också förvärra förlusterna.

LEVERANSDATUM

Den dag då en aktie-, obligations- eller optionshandel måste avvecklas. Inom FX brukar detta kallas värdedatum.

LINE CHART

De enklaste diagrammen som används för att följa prisrörelser under en viss tid. Oftast används det tillsammans med andra diagram för att genomföra en analys mellan marknaderna.

LIKTIGHET

Med marknadens likviditet avses en marknads förmåga att tillåta att tillgångar köps och säljs enkelt och snabbt. Om en tillgång har hög likviditet innebär det att många människor köper och säljer den.

LOONEY

Kanadensisk dollar, CAD

LONG

Näringsidkarens förväntan att priset kommer att stiga i framtiden. Långa positioner i en aktieportfölj avser aktier som har köpts och ägs.

LOT

Det standardiserade antalet enheter som handlas i en valutahandelstransaktion. En standard lot motsvarar 100 000 enheter av basvalutan. 10 000 enheter är kända som en Mini. 1 000 enheter är en Micro lot.

M
MARGIN

Marginalhandel innebär att man använder lånade medel från en mäklare för att handla med en finansiell tillgång, som utgör säkerhet för lånet från mäklaren. Margin gör att du kan handla med hävstång och göra större vinster på prisrörelser, men det kan också påskynda dina förluster. Om du till exempel gör en handel med en marginal på 50:1 behöver du bara riskera 10 dollar för att öppna en handel på 500 dollar.

MARGIN CALL

Ett marginalsaldo är en begäran från din mäklare om att öka mängden eget kapital på ditt konto. Detta görs när en näringsidkare inte har tillräckligt med säkerhet för att täcka potentiella förluster.

MARKNADSORDER

En marknadsorder är en order att köpa eller sälja en aktie till marknadens aktuella bästa tillgängliga pris.

N
NETTOVÄRDE

Det totala värdet av de tillgångar som ett företag eller en person äger minus skulder.

NASDAQ

En global marknadsplats online där alla teknikjättar är noterade.

NOLLKOSTNADSDOLLAR

En nollkostnadsdollarsstrategi används för att skydda sig mot volatilitet i en underliggande tillgångs priser.

NOLLBETAPORTFÖLJ

Nollbetaportföljerna har ingen marknadsexponering, vilket gör att de sannolikt inte kommer att väcka investerarnas intresse på tjurmarknader.

O
OFFERT

Det förslag som en köpare eller säljare lägger fram för att köpa eller sälja en tillgång. Det är också det bästa priset till vilket det är möjligt att köpa.

OFF-QUOTE

Off-quote kan uppstå om det råder brist på likviditet på den marknad du vill handla på. Det kan också inträffa vid exceptionellt hög volatilitet på marknaden. Det innebär att det inte har funnits några nya priser på det valda instrumentet på en tid och att dessa senaste priser inte längre kan betraktas som marknadspriser.

ÖPPEN POSITION

Detta är en handel som har etablerats, en levande handel. Det kan vara ett köp eller en försäljning, en lång eller en kort handel.

OVER THE COUNTER (OTC)

Detta är alla typer av transaktioner som inte utförs på en fysisk börs.

OVERNIGHT

En handel som äger rum utanför handelstid, överförs från en dag till nästa.

P
PEGGED

Pegged price är det pris till vilket en vara har fastställts genom avtal. Detta är när två valutor är matchade i sina rörelser.

PIP

Pip är en förkortning för "procentuell punkt". På forexmarknaden mäts pips i decimaler (0,0001). Om AUDUSD-priset ändras från 0,64800 till 0,64810 säger vi att variationen på 0,00010 USD är 1 pip.

POSITION

En position upprättas när en investerare utför en handel som inte kompenserar för en befintlig position. Positionen är tillståndet för en åtagit handel.

Q
QUOTE VALUTA

Detta är den andra valutan som noteras i ett par. I EUR/USD är den noterade valutan USD. Den noterade valutan kallas också den sekundära valutan eller motvalutan.

R
RALLY

Ett rally innebär vanligtvis snabba eller betydande uppåtgående rörelser under en relativt kort period efter en nedgång.

RANGE

Skillnaden mellan det högsta och lägsta priset på en tillgång under en viss period.

RATE

Kursen är priset på en valuta när den jämförs med en annan.

RESISTANS

Detta är en punkt där analytiker förväntar sig att försäljning ska ske. Motstånd sker när en uppåtgående trend förväntas göra ett tillfälligt uppehåll på grund av en koncentration av utbudet.

RISKKAPITAL

Det kapitalbelopp som aldrig bör äventyra en näringsidkares övergripande finansiella stabilitet.

RISKHANTERING

Att identifiera, analysera, acceptera eller minska osäkerheten i investeringsbeslut.

ROLLOVER

När avvecklingen av en affär rullas fram till en annan valuteringsdag baserat på ränteskillnaden mellan de två valutorna, kallas swap även för Tomorrow Next, Tom-Next eller T/N.

S
SÄKERHETSDEPÅ

Det belopp som du måste sätta in för att öppna en position.

SHORT

I en kort position förväntar sig näringsidkaren att priset kommer att sjunka i framtiden. En kort position är motsatsen till en lång position.

SLIPPAGE

Detta avser den skillnad som ibland kan finnas i pip-värde mellan det ögonblick då en marknadsorder placeras och det ögonblick då den fylls.

SOFT MARKET

Ett scenario där det finns fler säljare än köpare. Detta resulterar vanligtvis i snabba prisfall. Termen mjuk marknad tillämpas oftast på försäkringsbranschen.

SPOT TRADE

En spothandel (spottransaktion) avser köp eller försäljning av en utländsk valuta, ett finansiellt instrument eller en råvara för omedelbar leverans så tidigt som möjligt.

SPREAD

Detta är skillnaden mellan köp- och säljpriset.

SPIKE

Plötsliga höga svängningar eller stora prisfall.

STERLING

Storbritanniens pund, även känt som "cable" inom forex.

SUPPORT

Stöd inträffar när en nedåtgående trend förväntas pausa på grund av en koncentration av efterfrågan. Det är motsatsen till motstånd.

SWAP

Skillnaden mellan centralbankernas räntor för varje valuta i ett par, samt mäklarens provision, när positioner lämnas öppna över natten. Swap kan vara positiv eller negativ beroende på ränteförändringarna.

SWISSY

Term som används för den schweiziska francen i forex.

T
TEKNISK ANALYS

Teknisk analys försöker förutsäga framtida prisrörelser.

THIN MARKET

En tidsperiod som kännetecknas av ett lågt antal köpare och säljare.

TICK

En tick är det minsta inkrementella belopp med vilket en tillgång förändras i pris. Det kan vara antingen uppåt eller nedåt.

HANDELSDATUM

Det datum (dag, månad, år) då en handel äger rum.

TRAILING STOP

Detta är ett stop-loss-pris som fastställs över eller under det aktuella priset och som kan justeras när priset rör sig.

TRANSACTION

Monetärt utbyte mot en vara eller tjänst.

TRANSAKTIONSDATUM

Samma som handelsdatum.

TREND

Trender kan avse både uppåt- och nedåtriktade rörelser i priset. En mindre trend är en trend som äger rum under en månad. En mellantrend skulle sträcka sig från 1 till 6 månader.

TREND LINE

Kurvor eller raka linjer som ritas för att spåra pristrender. Stigande toppar och dalar följer uppåtgående trender. Fallande toppar och dalar signalerar en nedåtgående trend.

U
UPTICK

Detta är en transaktion för ett instrument som genomförs till ett högre pris än den föregående transaktionen.

V
VALUTA

Valutamarknaden är den största och mest likvida marknaden i världen, med biljoner dollar som byter ägare varje dag. Köp och försäljning av en valuta mot en annan. Onlinehandel med forex innebär transaktioner utanför börsen.

VALUTA PAIR

De två valutor som utgör en valutakurs. Valutaparet EUR/USD anses vara det mest likvida valutaparet i världen.

VALUTAVÄXLINGSSWAP

Detta är det samtidiga köpet och försäljningen av identiska mängder av en valuta mot en annan, men med två olika valuteringsdatum. Genomförs vanligen för att säkra lån i en utländsk valuta till förmånligare räntor.

VOLATILITET

En tendens att förändras snabbt och oförutsägbart. Volatilitet är ett mått på nivån på rörelser inom en marknad eller tillgång.

X
XENOCURRENCY

En valuta som deponeras eller växlas på en marknad utanför sitt ursprungsland.

X-EFFICIENCY

Den effektivitetsnivå som upprätthålls av företag under förhållanden med ofullständig konkurrens som i fallet med ett monopol.

Y
YARD

Uttrycket avser en miljard.

YIELD

Den vinst som genereras av en investering under en viss tidsperiod.

Z

Frågor och svar

Vad är Forex?

Marknaden för utländsk valuta (även kallad forex eller FX) är en global marknadsplats för utbyte av nationella valutor. Forex är den största och mest likvida tillgångsmarknaden på planeten och en av de mest aktivt handlade.

Information om tillgångar